Axiska (Mesxet) turklerinin dili
İXTİSARLAR

GİRİŞ

I FƏSİL. AXISQA TÜRKLƏRİNİN DİL VƏ ETNİK TARİXİNƏ BİR NƏZƏR

II FƏSİL. FONETİKA

III FƏSİL. LEKSİKA

3.1. Əsas leksik fond

3.1.1. Əkinçilik leksikası

3.1.2. Kənd təsərrüfatı və bostançılıq leksikası

3.1.3. Heyvandarlıq leksikası

3.1.4. Məişət leksikası

3.1.5. Mərasimlərlə (toy mərasimi) bağlı leksika

3.1.6. Xalq musiqi alətlərinin və oyunların adları

3.1.7. Bə'zi bəzək (taxıncaq) adlarının leksik-semantik xüsusiyyətləri

3.2. Alınma leksika

3.3. Terminoloji leksika

3.3.1. İnsanın bədən üzvlərinin adları

3.3.2. Ay, gün, həftə və astronomik adlar

3.3.3. Xalq təbabəti terminləri

3.3.4.Heyvan adları (Zooloji terminlər)

3.4. Regional tə'sirlər, kənara çıxmalar

3.5. «Dədə Qorqud» və Axısqa dil uyğunluqları

3.6. Türk və Azərbaycan ədəbi dilləri ilə ortaq olan sözlər

3.7. Dilin şivələri

3.8. Gürcü substratları

3.9. Gürcü dilində Axısqa türklərinin dilinin elementləri

3.10. Onomastik leksika

3.10.1. Antroponimlər

3.10.2. Toponimlər

3.11. Sözün semantik strukturu: əsas semantik proseslər

3.12. Frazeoloji vahidlər

IV FƏSİL. MORFOLOGİYA

V FƏSİL. SİNTAKSİS

 

ÖN SÖZ

"Axısqa toponimləri" əsəri İsmayıl Kazımovun axısqalıların dilinə həsr olunmuş ikinci kitabıdır. Müəllif bu kitabda iki mühüm məsələni - Axısqa toponimləri və Axısqa-gürcü dil əlaqələri məsə-lə-lərini ön plana çəkmişdir. Tədqiqatçı axısqalıların yaşadığı ərazi-lərin adlarını onların etnolinqvistik yaddaşı kimi qiymətləndirir. O göstərir ki, axısqalıların toponimik sistemindəki bir çox coğrafi adlar uzun tarixi təkamül yolu keçməklə yanaşı, aid olduğu etnosun və mövcud olduğu ərazinin, tarixən bu yerlərdə baş vermiş ictimai və siyasi hadisələrin bir sıra spesifik cəhətlərini əks etdirmiş və bunlar da toponimik vahidlərin formalaşmasına müəyyən zəmin yaratmış-dır. Müəllifin araşdırmaları göstərir ki, Axısqa türklərinin ən qədim toponimik vahidlərinin əksəriyyəti etnik müxtəlifliyin mövcud oldu-ğu bir şəraitdə, əsasən də müxtəlif tayfa adları ilə bağlı əmələ gəl-miş-dir. Tədqiqaçı barsil, onoqur, abdal, sabir, tubal, abar, bozal, hun, qul, kuyvar, çol, tolos, sarı, çur, incə və s. tayfa adları izlərinin Axıs-qa türklərinin toponimik vahidlərində saxlanmasını məhz həmin qa-nu-nauy-ğun prosesin nəticəsi saymaqda haqlıdır.

İ.Kazımov axısqalıların yaşadığı türk mənşəli kənd adlarının (Adıgün, Samqur, Kobıxevi, Kobaze, Qandza, Kuna, Tuq, çala, Ba-zar-xana, çikil, Qorqul, Xançala, Qomar, Kola, Kanqar, Azqur, Uran, Toloş, Bazaleti, Ude, Onqar, Muqareti, Toba, Qobieti, Baladcur, İndcebla, Oral və s.) yaranmasında oğuz və qıpcaq tayfalarının aparı-cı rol oynadığını dəqiq faktlar əsasında müəyən et-mişdir.

Fikrimizcə, təkcə Axısqanın türkmənşəli etnotoponimləri, söz-ün həqiqi mə'nasında xüsusi bir tədqiqatın mövzusu ola bilər.

Əsərin ikinci fəsli Axısqa-gürcü dil əlaqələrinə həsr edilmiş-dir. Müəllif axısqalıların danışıq dilində özünü göstərən gürcü subs-trat-la-rının (kuç-mədə, tuç - dodaq, tün - beyin, naxülə - öd, kud - quyruq, pexi - ayaq, menz-omba, bud, turkmel - böyrək, tot - ləpir, tət - pəncə, nikor - ləkəli tük, kututo - göz qapağı və s.) struktur-seman-tik inkişafını izləmişdir. Tədqiqatçının fikrincə, bu kimi subs-tratlar gələcəkdə türk-gürcü dil əlaqələrinin hərtərəfli şəkildə öyrə-nil-məsi üçün böyük əhəmiyyət daşıyacaq. Həmin substratların izahlı lüğətini də yaratmaq türkoloci dilçilik üçün faydalı ola bilər. Müəllif həmçinin gürcü dilində Axısqa türklərinə məxsus söz, ifadə və digər elementlərin (qədim oğuzlardan, qıpçaqlardan qalma sözlər) işlənmə sə-bəb-lə-rini, türklüyün izlərinin geyim, oyun, çalğı alətləri, qab-qa-caq, yemək, içki, ölçü və s. adlarda qaldığını da tarixi mənbələrdən əl-də etdiyi zəngin faktlar əsasında aydınlaşdırmışdır. Gürcü dilində türk mənşəli sözlər ən çox i və a şəkilçilərini qəbul edərək işlən-miş-dir.

Kitabın həcmi nisbətən az olsa da, elmi aparaturası zəngindir və müəllifin tarixi mənbələrə dərindən bələd olduğunu göstərir.

Roza Eyvazova, filologiya elmləri doktoru, Nəsimi adına Dil-çilik İnstitutu Dil əlaqələri şö'bəsinin müdiri. 
 

© WebMaster: CAhid KAazimov - cahidbdu@yahoo.com - {WebStar} - Muellif huquqlari qorunur.

Bu sehife qedim tarixe malik Axiska turklerinin etnik tarixi, medeniyyeti, dilinin fonetik, leksik, onomastik, semantik, morfoloji ve sintaktik xususiyyetlerinin sistematik tesvirini ehate edir. Muellif ilk defe olaraq bu dilin ses sistemi, luget terkibi, qrammaik qurulushunun genish ve aydin menzeresini yarada bilmishdir. Meslehet, teklif, fikir ve iradlarinizi cahidbdu@yahoo.com-a gondermekle muellifle elaqe saxlaya bilersiniz...

© 2002-2003, www.axiska.narod.ru - Muellif huquqlari qorunur (© Ismayil Kazimov).

 

Ismayil Kazimov
Hosted by uCoz