Axisqa (Mesxet) turklerinin dili
Axiska (Mesxet) turklerinin dili
İXTİSARLAR

GİRİŞ

I FƏSİL. AXISQA TÜRKLƏRİNİN DİL VƏ ETNİK TARİXİNƏ BİR NƏZƏR

II FƏSİL. FONETİKA

III FƏSİL. LEKSİKA

3.1. Əsas leksik fond

3.1.1. Əkinçilik leksikası

3.1.2. Kənd təsərrüfatı və bostançılıq leksikası

3.1.3. Heyvandarlıq leksikası

3.1.4. Məişət leksikası

3.1.5. Mərasimlərlə (toy mərasimi) bağlı leksika

3.1.6. Xalq musiqi alətlərinin və oyunların adları

3.1.7. Bə'zi bəzək (taxıncaq) adlarının leksik-semantik xüsusiyyətləri

3.2. Alınma leksika

3.3. Terminoloji leksika

3.3.1. İnsanın bədən üzvlərinin adları

3.3.2. Ay, gün, həftə və astronomik adlar

3.3.3. Xalq təbabəti terminləri

3.3.4.Heyvan adları (Zooloji terminlər)

3.4. Regional tə'sirlər, kənara çıxmalar

3.5. «Dədə Qorqud» və Axısqa dil uyğunluqları

3.6. Türk və Azərbaycan ədəbi dilləri ilə ortaq olan sözlər

3.7. Dilin şivələri

3.8. Gürcü substratları

3.9. Gürcü dilində Axısqa türklərinin dilinin elementləri

3.10. Onomastik leksika

3.10.1. Antroponimlər

3.10.2. Toponimlər

3.11. Sözün semantik strukturu: əsas semantik proseslər

3.12. Frazeoloji vahidlər

IV FƏSİL. MORFOLOGİYA

V FƏSİL. SİNTAKSİS

NƏTİСƏ

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana sehife


"Məhəbbətlərimizin ən üst qatına dil məhəbbətini çıxarmalıyıq. Dilimizi sevmək hamımızın ən birinci müqəddəs borcu olmalıdır. Biz özümüzü bilməsək, öz dilimizi bəyənməsək, kim bizə hörmət edəcək və nədən ötrü də etsinlər. Nədən gözəl, dadlı dilimizi bəyənmirik? Nədən bu gözəl dilimizi yaymağa can-başla çalışmırıq? Sözlərim doğru isə gəlin birləşək! Dil məhəbbətini millət məhəbbətinin başlanğıcı bilək. Dilimizə ən dərin eşq və məhəbbətlə sarılaq. Bunun xatirini heç bir xatirə dəyişməyək. Millət düşüncəsini yenə milli dil ilə ürəklərə birləşdirək.

Ömər Faiq - "Yeni iqbal" qəzeti, 2 iyul 1915, №57.


MÜƏLLİFDƏN

Axısqa türklərinin taleyi qəribə oyundadır. Keşməkeşli zamanın burulğanları onları dalğadar-dalğaya atır; tufan nə vaxt aram olacaq, böyük gəmi harda saya oturacaq, bunu gələcək göstərəcək. Hələ ki, Axısqa türklərinin taleyi həmin dalğalar qoynunda çarpışan yelkənli gəmiyə bənzəyir. Arzuların, istəklərin qadağaları zamanında Axısqa türklərinin adını çəkmək mümkün olmadığı kimi, onların tarixi, mədəniyyəti, dili və ədəbiyyatı (folkloru) ilə də maraqlanmaq, bu haqda tədqiqat aparmaq müşkül məsələ idi. Elə buna görə də son vaxtlara qədər bu xalqın mənəvi dəyərləri, milli sərvətləri, adət-ənənələri, şifahi xalq ədəbiyyatı, qədim xüsusiyyəti qoruyub saxlamış dili öyrənilməmişdir. İstəsək də, istəməsək də Axısqa türklərinin taleyinə biz də şərikik. Onların da dərdləri bizim sinəmizdə qövr eləyir. Çünki canımız, qanımız bir olduğu kimi, ağrılarımız da eynidir. Eləcə də, dil, din və soykök bağlılığımız tələb edir ki, Axısqa türklərinin bu günki və sabahkı problemlərinə Azərbaycan da xüsusi diqqət yetirsin.

İSMAYIL Kazımov


XÜLASƏ

İ.B.Kazımov

Axısqa (Mesxet) türklərinin dili

Dissertasiya giriş, 5 fəsil, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.

"Giriş"də mövzunun aktuallığı, məqsəd və vəzifələri, elmi yeniliyi, nəzəri və praktik əhəmiyyəti əsaslandırılır, istifadə olunmuş mənbələr haqqında mə'lumat verilir.

I Fəsil "Axısqa türklərinin dil və etnik tarixinə bir nəzər" adlanır. Burada "tayfalar qapısı" və geostrateji bir bölgə olan Axısqanın, orada məskunlaşan müxtəlif tayfaların (basil, onoqur, hun, tuba, avar, xəzər, sak, bulqar və s.) dil və etnik tarixi nəzərdən keçirilmiş, həmin etnosların toponimlərin tərkibində qalma səbəbləri aydınlaşdırılır. Eyni zamanda, bu xalqın dilinin işlənmə sfkraları və dil xüsusiyyətlərinin tədqiqi tarixi və müasir vəziyyəti bbarədə də mə'lumat verilir.

II Fəsil bu etnosun dilinin fonetik xüsusiyyətlərinə həsr olunmuşdur. Bu fəsldə qovuşuq n (nq), sağır nun, obruptiv səslərin işlənməsi xüsusiyyətləri; i-ləşmə, h-laşma, labiallaşma və digər fonetik hadisə və qanunlar haqqında da mə'lumat verilmişdir.

"Leksika" adlanan III fəsildə axısqalıların dilinin lüğət tərkibinin fonoloji quruluşu və maddi-tematik xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.

"Morfologiya" adlanan IV fəsil bu əhalinin dilinin morfoloji quruluşunun spemifik cəhətləri, başqa türk dillərindən fərqli xüsusiyyətləri (morfoloji praformalar hələ də işlənməsi, analitik qalıqların saxlanması, şəkilçilərin birvariantda qalması, kəmiyyət kateqoriyasındakı özümlü cəhətləri; birgəlik və müraciət hallarının işlənməsi və s.) araşdırılmışdır.

Dissertasiya axısqalıların dilinin sintaktik quruluşunun ilkin tədqiqi ilə tamamlanır (V fəsil). Bu qədər etnosun dil sistemində sintaktik quruluşun milli və orjinal qanunları üzə çıxarılır, cümlə sintaksisində nisbi sərbəstlik məsələləri və s. tədqiq edilmişdir.

İşin "Nəticə" hissəsində tədqiqatın əsas müddəaları ümumiləşdirilmişdir.


SUMMARY

I.B.Kazimov

The Language of aksika (Mesheti) Turks

Dissertation consists of preface? 5 chapters, the conclusion and the list of literature. The topicality, aim and duties, innovation, theoretical and practical importance of the theme are substantiated in the "preface" and the information is given about the used sources here.

The first chapter is called "The View on the language of aksika Turks language and their ethnic history of different tribes (basil, onogur, hunn, tuba, avar, khazar, sak, bulgar, etc) settled down in a geostrategic region aksika which was called "the door of the tribes" is looked through, the remaining reasons of the tribes in the structure of toponomies are explained. At the same time the information is given about the using spheres of the language of these people and the reseach history and present situation of linguistic features of this language.

Chapter 2 is devoted to the phonetic features of the language of this tribe. In this chapter the information is given about the using features of officiate [н(нг)], sonant [н] and explosive sounds and the changing into "u", "h", labializing and other phonetic phenomena and rules.

Chapter 3 which is called "morphology", specific features of morphological structure of these people's language, the distinctive features from other turkish languages (such as morphological formalities are still used, keeping analitical remains, remaining of the endings in one variant, its own number category features, the use of commutative and addressing cases, etc.) are investigated.

Dissertation is ended with the first investigation of synthetic structure of aksikans' language (chapter 5).

In the language system of this old tribe the national and original rules of synthetic structure have been shown. In the sentence syntax the questions of relative indigence have been investigated.

In the part of "conclusion" the main propositions of the investigation have been generalized.


РЕЗЮМЕ

И.Б.КЯЗИМОВ

Язык Ахысгинских (Месхетинских) турок

Данная докторская диссертация состоит из "Введения", 5 глава, результата и списка использованной литературы.

Во "Введений" говорится о значениях исследований, об актуальности темы, о цели и задачах диссертации, о научной новизне, о практической и теоретической значимости работы, даётся сведения об использованной литературы.

I глава называется "Общий" обзор по этнической и языковой истории Ахысгинских турок". Здесь проливается свет изучении языковой, этнической истории тюрко-язычных племен (басил, оногур, гунны, туба, авар, хазар, сак, булгар) оселявщихся на территории Ахысги, сохранивщйся следы данных этносов в топонимических названиях. При этом описываются сферы употребления языка данного народа, характеризуется языковые особенности, история изучения и современное состояние языка Ахсыгинских турок.

II глава посвящена изучению фонетических особенностей исследуемого языка. В данной главе даются характеризуется употребление абруптивных. И других фонетичестях.

В III главе, "Лексика" исследована фонологическая структура словарного состава ахсыгинцев и материально, духовно - тематические особенности исследуемого языка.

В IV главе, "Морфология" исследована особенность и специфичность морфологической структуры, различие других тюркских языков в области морфологической структуры сохранение аналитических явлений остатки одно вариантности аффиксов, особенности категории качества употребленности совместности и обращаемости в склонениях.

Диссертация завершается с первичном изучением синтаксической структурой языка ахысгинцев, это изложено в V глава. Выявлены национальные и оригинальные явления в синтаксической структуре данного языка.

В предложном синтаксис исследованы вопросы относительные самостоятельности языка.

В "Результате" данной диссертации изложены мнения автора, представляемые собой обобщение основных положений и выводов диссертации, изложенных в соответствующих главах и частях диссертации.

 

© WebMaster: Cahid Kazimov - cahidbdu@yahoo.com - {WebStar} - Muellif huquqlari qorunur.

Bu sehife qedim tarixe malik Axiska turklerinin etnik tarixi, medeniyyeti, dilinin fonetik, leksik, onomastik, semantik, morfoloji ve sintaktik xususiyyetlerinin sistematik tesvirini ehate edir. Muellif ilk defe olaraq bu dilin ses sistemi, luget terkibi, qrammaik qurulushunun genish ve aydin menzeresini yarada bilmishdir. Meslehet, teklif, fikir ve iradlarinizi cahidbdu@yahoo.com-a gondermekle muellifle elaqe saxlaya bilersiniz...

© 2002-2003, www.axiska.narod.ru - Muellif huquqlari qorunur (© Ismayil Kazimov).

 

Ismayil Kazimov