Axiska (Mesxet) turklerinin dili
İXTİSARLAR

GİRİŞ

I FƏSİL. AXISQA TÜRKLƏRİNİN DİL VƏ ETNİK TARİXİNƏ BİR NƏZƏR

II FƏSİL. FONETİKA

III FƏSİL. LEKSİKA

3.1. Əsas leksik fond

3.1.1. Əkinçilik leksikası

3.1.2. Kənd təsərrüfatı və bostançılıq leksikası

3.1.3. Heyvandarlıq leksikası

3.1.4. Məişət leksikası

3.1.5. Mərasimlərlə (toy mərasimi) bağlı leksika

3.1.6. Xalq musiqi alətlərinin və oyunların adları

3.1.7. Bə'zi bəzək (taxıncaq) adlarının leksik-semantik xüsusiyyətləri

3.2. Alınma leksika

3.3. Terminoloji leksika

3.3.1. İnsanın bədən üzvlərinin adları

3.3.2. Ay, gün, həftə və astronomik adlar

3.3.3. Xalq təbabəti terminləri

3.3.4.Heyvan adları (Zooloji terminlər)

3.4. Regional tə'sirlər, kənara çıxmalar

3.5. «Dədə Qorqud» və Axısqa dil uyğunluqları

3.6. Türk və Azərbaycan ədəbi dilləri ilə ortaq olan sözlər

3.7. Dilin şivələri

3.8. Gürcü substratları

3.9. Gürcü dilində Axısqa türklərinin dilinin elementləri

3.10. Onomastik leksika

3.10.1. Antroponimlər

3.10.2. Toponimlər

3.11. Sözün semantik strukturu: əsas semantik proseslər

3.12. Frazeoloji vahidlər

IV FƏSİL. MORFOLOGİYA

V FƏSİL. SİNTAKSİS

NƏTİСƏ

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

Azərbaycan dilində

1. Abdullayev Ə., Seyidov Y., Həsənov A. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. IV hissə, Bakı, "Maarif", 1972, s.476.

2. Abdullayev Kamal. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri. Bakı, "Maarif", 1998, s.308.

3. «Açıq söz» qəzeti (Azərb. dilində), 18 yanvar 1917-ci il.

4. Axundov A. Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi. Bakı, 1973, s.305.

5. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Bakı, Azərb. EA-nın nəşri, 1964, s.479.

6. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. II c., Bakı, Elm, 1980, s.576.

7. Azərbaycan dilinin Muğan qrupu şivələri. Bakı, Azərb. EA-nın nəşri, 1955, s.255.

8. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 1 c., Bakı, 1976.

9. Babaxanov N. Mesxet türkləri kimdir?, "Kommunist" qəzeti, 2 mart 1990-ci il.

10. Bahaəddin Ögəl. Böyük Hun imperiyası. Bakı, "Gənclik", 1998, s.407.

11. Bayramov H. Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları. Bakı, «Maarif», 1978, s. 176.

12. Behbudov S.M. Zəngilan rayonu şivələrində isim düzəldən şəkilçilər. - Azərbaycan dilçiliyi məsələləri. Məqalələr məcmuəsi. Bakı, Azərb. EA-nın nəşri, 1967, s.172-178.

13. Budaqova Z., Hacıyev T. Azərbaycan dili. Bakı, Elm, 1992, s.200.

14. Budaqova Z. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində sadə cümlə. Bakı, Azərb. SSR EA nəşriyatı, 1967, s.222.

15. Kitabi Dədə Qorqud. Azərnəşr, Bədii ədəbiyyat şö'bəsi., Bakı-1939, 179 s.

16. Dəmirçizadə Ə. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dili. Bakı, APİ-nin nəşri, 1959, s.157.

17. Eyvazova R. Əfqanıstanda türk mənşəli toponimlər. Bakı, Elm, 1995, s.244.

18. Eyvazova R. «Sak» mənşəli adlar haqqında. Filologiya məsələləri. I. Nəzəriyyə və metodika. Bakı, 1994, s.58-60.

19. "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti, 27 oktyabr 1989-cu il.

20. Əhmədov T. El-obamızın adları. Bakı, «Gənclik», 1984, s.124.

21. Əhmədov Tofiq. Azərbaycan toponimiyasının əsasları. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1997, s. 312.

22. Əlibəyzadə Elməddin. Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixi (İslamaqədərki dövr), Bakı, "Gənclik", 1998, s.524.

23. Əlibəyzadə E. Mesxeti türkləri. "Elm" qəzeti, 29 iyul 1989-cu il.

24. Ənsarov Əlipasa. Ahıska türkləri. Bakı, Azərbayjan Dövlət Nəşriyyatı, 1996, s.56.

25. Əsgərov Hüseyn. Azərbaycan dilində zərgərlik leksikası. Nam. dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı, 1995, s.35.

26. Əzizov Elbrus. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası. Dialekt sisteminin təşəkkülü və inkişafı. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1999, s.354.

27. Hacılı Asif. Qəribəm bu vətəndə (Axısqa türklərinin etnik mədəniyyəti), Bakı, "Gənclik", 1992, s.216.

28. Hacıyev Asif. "Gəl, dönəlim o yerlərə arkadaş!... "Ulduz" jurnalı, 1989, № 7, s.69-72.

29. Hacıyev T.İ. Vəliyev K.N. Azərbaycan dili tarixi. Bakı, «Maarif», 1983, s.187.

30. Hacıyev Tofiq, Əzizov Elbrus. Buntürklər kimdir? "Ulduz" jurnalı, 1989, № 2, s.89.

31. Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya. Bakı, «Maarif», 1978, s.319.

32. Xasıyev Zirəddin. Tovuzun toponimik dünyası. Bakı, «Sabah», 1997, s.112.

33. Xeyriyyə Süleymanoğlu Yenisoy. Tarix boyunca Slavyan - Türk dil əlaqələri. Nam. diss., avtoreferatı, Bakı, 1996, s.31.

34. Xəlilov Buludxan. Fellərin ilkin kökləri. Bakı, 1998, s.222.

35. Xəlilov Ə.Ə. Bağlayıcı. - Müasir Azərbaycan dili. Bakı, Elm, 1980, s.439-446.

36. Kazımov İsmayıl. Axısqa türklərinin dili. Bakı, Elm, 1999, s.278.

37. Kazımov Q.Ş. Yazıçı və dil. Bakı, APİ-nin nəşri, 1975, s.228.

38. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, "Yazıçı", 1988, s.265.

39. Qasımlı Məhərrəm. Bizim ellər yerindəmi. Bakı, Azərbay-can Dövlət Nəşriyyatı, 1993, s.74.

40. Qəhrəmansoy Mahar. Gürcü-Azərbaycan dil paralelləri. Bakı, «Təbib» nəşriyyatı, 1992, s.164.

41. Quliyev H.K. Qoşma və köməkçi adlar. - Müasir Azərbaycan dili. Bakı, Elm, 1980, s.407-416.

42. Qumilyov Lev. Qədim türklər. Bakı, «Gənclik», 1993, s.536.

43. Qurbanov Şamil. Məhsəti türkləri. (I məqalə). "Vətən eşqi" qəzeti. 10 aprel 1992-ci il.

44. Qurbanov Şamil. Məhsəti türkləri. (II məqalə). "Vətən eşqi" qəzeti. aprel, may 1992-ci il.

45. Qurbanov Şamil. Məhsəti türkləri (tarixi-xronoloji oçerk). - «Vətən eşqi» qəzeti, 3 mart 1992-ci il.

46. Lomsadze Ş. «Bizim tarixin ən ağrılı səhifələri». «Kommunist» qəzeti, 27 iyun 1989-cu il.

47. «Mesxet türklərinin dili tədqiq edilir», «Həyat» qəzeti, 23 aprel 1991-ci il. (Azərinformun məlumatı).

48. «Mesxet türklərinin dili tədqiq edilir», «Vətən eşqi» qəzeti, 3 iyul 1992-ci il.

49. Məmmədli Nadir. Alınma terminlər. Bakı, Elm, 1997, s.314.

50. Məmmədov Teymur. "Tarix təkəri"nin izi ilə. "Azərbaycan" jurnalı, 1988, N 1, s.153-154.

51. Məmmədov Yunis. Orxon-Yenisey abidələrində adlar. Bakı, APİ-nin nəşri, 1979, s.113.

52. Məmmədov Yunis. Orxon-Yenisey abidələrində adlar. Bakı, APİ-nin nəşri, 1981, s.110.

53. Mirzəliyeva M.M. Türk dilləri frazeologiyasının nəzəri problemləri. Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı, 1996, s.42.

54. Mirzəzadə Hadi. Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyası. Bakı, «Azərtədrisnəşr», 1962, s.372.

55. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Dərslik, işlənilmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşri. Bakı, Azərbaycan Dövlət Universitetinin nəşri, 1990, s. 376.

56. Musayev Mehman. Oğuz qrupu türk dillərində mübtəda budaq cümləsi. - Azərbaycan EA-nın xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası, 1985, № 2, s.76-80.

57. Musayev M.M. Türk dillərində tabeli mürəkkəb cümlə. Doktorluq dissertasiyasının avtoreferatı, Bakı, 1994, s.64.

58. Nemanzadə Ömər Faiq. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Yazıçı", 1983, s.150.

59. Nemanzadə Ömər Faiq. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Yazıçı", 1992, s.241.

60. Paşayev A. Türk mənşəli erməni antroponimləri haqqında. AOP, VII, Bakı, 1999, s.8-11.

61. Rəcəbov Əbülfəz, Məmmədov Yunis. Orxon-Yenisey abidələri. Bakı, «Yazıçı», 1993, s.400.

62. Rəhimov Mirzə. Azərbaycan dilində fel şəkillərinin formalaşması tarixi. Bakı, Azərb. EA nəşri, 1965, s.266.

63. Rusca-Azərbaycanca lüğət, III cild, R-Ə, Bakı, Elm, 1978, s.555.

64. Rüstəmov R. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində fel. Bakı, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1965, s.320.

65. Seyidov M. Azərbaycanlıların milli soykökü. Bakı, Elm, 1985, s.289.

66. Şirəliyev M.Ş. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, Azərb. EA-nın nəşri, 1968, s.306.

67. Şükürlü Əlisa. Qədim türk abidələrinin dili. Bakı, “Maarif”, 1993, s.336.

68. Təqvim: Ahıska türklərinin sürgün yılı. 55. (1944-1999).

69. Tütünnikov Vadim. Mesxetiya türkləri kimlərdir? «Dialoq» jurnalı, №1, 1989, s.14-15.

70. "Vətən eşqi" qəzeti, (Axısqa türklərinin dilində), 1991, 1992.

71. Voroşil Q. Qafqaz Albaniyası. Bakı, "Öyrətmən" nəşriyya-tı, 1993, s.104.

72. Yusifov M. Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli fonetikası. Bakı, Elm, 1984, s.152.

73. Zeynalov Fərhad. Türkologiyanın əsasları. Bakı, "Maarif", 1981, s.347.

74. Zeynalov F.R. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. Adlar. Bakı, ADU nəşriyyatı, 1974, s.142.

75. Zeynalov F.R. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası, Fellər. Bakı, ADU nəşriyyatı, 1975, s.132.

Rus dilində

76. Айдаров Г. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности ВЫЫЫ века. – Алма-Ата, 1971, 121 с.

77. Акбаев Ш.Х. Сравнительно-исторический метод в тюркологии и генезисе балкарского цоканья. – “СТ”, 1971, № 2, с. 98-104.

78. Алиев Ф. Очерки по лексике турок Казахыстана. Алма-Ата, 1978, 98 с.

79. Алиев Х. Тюркские по происхоъдению этнооронимы юго-восточных районов Грузии. Баку, АКД, 1992, 29 с.

80. Алияров С.С. Об этногенезе Азербайдъанского народа. - К проблеме этногенеза Азербайдъанского народа. Баку, "Элм", 1984, с. 3-44.

81. Аристова Т.Ф. Из истории возникновения современных курдских селений в Закафказье. – “Советская энциклопедия”, Москва, 1962, №2, с. 20-23.

82. Асамутдинова М. Названия одеъды и её частей в узбекском языке. Ташкент, АКД, 1969, 20 с.

83. Ахинъанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. – Алма-Ата, 1989, 192 с.

84. Векилов А.П. Турецкая диалектология. Часть 1, Изд-во Ленинградского Университета, 1973, 113 с.

85. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., Изд-во «Восточная литература». 1960, 242 с.

86. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. М., «Высшая школа», 1969, 383 с.

87. Баскаков Н.А. Историко-типологическая характеристика и структура тюркских языков. М., 1975, 274 с.

88. Баскаков А.Н. Типы односоставных предлоъений в современном литературном турецком языке. - Односоставные предлоъения в восточных языках. М., Изд-во "Наука", 1976, с. 6-24.

89. Баскаков А.Н. Предлоъения в современном турецкем языке, М., Изд-во "Наука", 1984, 200 с.

90. Баскаков Н.А. Тюркская лексика в “Слове о полку Игорове”, Москва, “Наука”, 1985, 207 с.

91. Бартольд В.В. Сочинения. Том 2, часть 1, Москва, “Наука”, 1963, 266 с.

92. Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ: Народы в эшелонах (20-60-е годы), Москва, «Инсан», 1998, 368 с.

93. Будагов Б.А., Гейбуллаев Г.А. Толковый словарь азербайдъанских населенных пунктов Армении. Баку, 1998, 312с.

94. Будагов Л. З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. Ы, СПб., 1869, 1150 с.

95. Будагов Л. З. Сравнительный словарь турецко-татарски наречий Т. Ы, В 2-х томах, 1960, 819 с.

96. Векилов А.П. Турецкая диалектология. Часть 1, Изд-во Ленинградского Университета, 1973, 113 с.

97. Вопросы исторического развития лексики тюркских языков. М., Изд-во "Восточной литературы", 1960, 27 с.

98. Гагаузского-русско-молдавский словарь. М., Изд-во "Советская энциклопедия", 1973, 664 с.

99. Гадъиев Т.И. Дъебраильский говор азербайдъанского языка. Баку, АКД, 1962, 17 с.

100. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа (В-Х вв.). Л., Изд-во ЛГУ, 1979, 216 с.

101. Гейбуллаев Г.А. Топонимия Азербайдъана (Историко-этнографические исследования). Баку, “Элм”, 1986, 192 с.

102. Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайдъанцев. Баку, “Элм”, 1991, 549 с.

103. Горгидъанидзе П. История Грузии. Перевод Р.К.Кикнадзе и В.С.Путуридзе. Тбилиси, 1990, 363 с.

104. Гузев В.Г. Староосманский язык. М., Наука, 1979, 95 с.

105. Гукасян В.Л. Об Азербайдъанско-грузинских языковых контактах. "СТ", 1980, Н 4, с. 20-33.

106. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., «Наука», 1967, 500 с.

107. Дъавахшивили И.А. Экономическая история Грузии. Т. Ы, Тбилиси, 1930, 250 с.

108. Дъалилов Сабирдъан. Особенности склонения имен существительных в месхетском диалекте турецкого языка. – Изв. АН Груз ССР, сер. Инст. яз. и лит-ры, 1982, № 1 с.122-128.

109. Дъангидзе В.Т. Дманский говор казахского диалекта азербайдъанского языка. Баку, Изд-во Академии Наук Аз. ССР, 1965, 154 с.

110. Дъангидзе В.Т. Различные рефлексы сагырнуна в турецком и азербайдъанском языках. ТТГУ, № 116, В серия, Востоковедения, Тбилиси, 1965, с. 265.

111. Дъафаров Ю. Гунны и Азербайдъан. Баку, «Элм», 1985, 124 с.

112. Дъикия С.С. К названию месяцев в месхетском диалекте турецкого языка. – «Вопросы тюркологии», Баку, 1971, с. 116-122.

113. Дъикия С.С. К образованию повелительного наклонения в турецких диалектах Восточной Анатолии. Сообщения АН ГССР, т. В, № 2, Тбилиси, 1944, с. 831-839. (на груз. языке, резюме на русском языке).

114. Дъикия С.С. К происхоъдению слова “Лазут”. – Сообщения АН Груз. ССР. Т. 4, Тбилиси, 1944, с. 227-235.

115. Дъикия С.С. Об одном морфологическом явлении в ахалцихском наречии анатолийского языка. ТГУ, т. ВЫ, Тбилиси, 1937, с. 115-122.

116. Дъикия С. Турецкая хрестоматия. Выпуск Ы, Тбилиси, Издательство "Ганатлеба", 1965, 176 с.

117. Дъуаншериани Дъуаншер. Ъизнь Вахтанга Горгасала. Перевод Цулая Г.В. – Тбилиси, 1986, прим. 39.

118. Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. М., Л., «Наука», 1948, 276 с.

119. Дмитриев Н.К. Строй тюркских языков. М., Изд-во "Восточной литературы", 1962, 607 с.

120. Древнетюркский словарь. Л., «Наука», 1969, 672 с.

121. Еремеев Д.Е. Этногенез турок. М., 1971, 107 с.

122. Иззатов М. Лишенные родины. «Вятян ешги» гязети, 2 август 1992-жи ил.

123. История Туркменской ССР. Т. Ы, кн. Ы, Ашхабад, 1957, 270 с.

124. Источники Грузинских летописей. Три хроники. Перевод Такайшвили Е.С. – «Сборник материалов для олписания летописей и племен Кавказа». – вып. ХХВЫЫЫ, Тифлись, 1900, с. 1-5.

125. Калякина Т.Г. Порядок слов в простом предлоъении гагаузского языка. М., 1955, 186 с.

126. Караимско-русско-польский словарь. М., «Рус. яз.», 1974, 688 с.

127. Каракалпакско-русский словарь. М., ГИС, 1958, 892 с.

128. Картлис Цховреба. т. 1. Тбилиси, 1955. (на груз. языке), 85 с.

129. Карцев Ю.С. Заметки о курдах. – Тифлис, 1896, 73 с.

130. Климов Г.Я. Этимологический словарь картвельских языков. М., Изд-во Академии наук СССР, 1964, 304 с.

131. Кобзев В.П. Непольные предлоъения присоединительного типа в современном русском литературном языке. Ленинград, АКД, 1966, 19 с.

132. Кобычев В.П. Некоторые вопросы этногенеза и ранней этнической истории народов Кавказа: финно-угры на Кавказе. – “Кавказский этнографический сборник”, М., 1989, вып. ЫХ, с. 10-18.

133. Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М., Л., Изд-во Академии наук СССР, 1956, 569 с.

134. Кудимова В.Н. Структурно-семантическая соотносительность польных и непольных предлоъения в современном русском языке. Киев, АКД, 1980, 21 с.

135. Летопись Картли. Перевод Цулая Г.В. – Тбилиси, 1982, 126 с.

136. Марр Н.Я., Марр Ю.Н. Заметки о турецком языке окрестностей Абастумани. М.-Л., Изд-во. Академии Наук СССР, 1937, с. 27-31.

137. Марр Н.Я. Грамматика чомского (лазского) языка, Тифлис, 1910, 240 с.

138. Мамедов Х. Населенные пункты в “Дафтари-муфассали-аяляти-Тифлис”. – «Азярбайжан филолоэийасы мясяляляри», Баку, 1984, выпуск 2, с. 156-163.

139. Мамбетов Г.Х. Материальная культура сельского населения Кабардино-Балкарии (вторая половина ХЫХ-60-е годы ХХ века), Нальчик,1971, 259 с.

140. Марр Н.Я. Толкование Песни Песней. СПб. 1901, с. 1-12.

141. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М., Л., Изд-во Академии наук СССР, 1951, 108 с.

142. Махмутова Л.П. Опыт исследования тюркских диалектов: Мишарский диалект татарского языка. Москва, “Щаука” 1978, 272 с.

143. Меликшвили Г.А. К истории древней Грузии. – Тбилиси, Изд-во Акад. Наук Груз. ССР, 1959, 507 с.

144. Менгалива Г. Сакарский диалект туркменского языка. Ашхабад, АКД, 1964, 21 с.

145. Мерперт Н.Я. Авары в Восточной Европе. - Очерки истории СССР. М., Изд-во Академии наук СССР, 1958, с. 569-586.

146. Моисей Хоренский. История Армении. Пер. Н.О.Эмина. М., 1993, 342 с.

147. Мровели Леонти. Ъизнь картлийских царей. Пер. Г.В.Цулая. М., 1979, 132 с.

148. Мусаев К.М. Лексике тюркских языков в сравнительном освещении, М., "Наука", 1975, 358 с.

149. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М., Л., Изд-во Академии Наук СССР 1959, 111 с.

150. Народы Кавказа. "Этнографические очерки". Т. ЫЫ. М., 1962, 263 с.

151. Никонов В.А. Введение в топонимику. М., "Наука", 1965, 179 с.

152. Никонов В.А. Личные имена современных уйгуров. - Тюркская ономастика. Казахзской ССР, Алма-Ата, Изд-во "Наука", 1984, с. 192-203.

153. Осипов А.Г. Основные напрвления изменений в самосознании и культуры ахалцихских (месхетинских) турок (20-е гг. ХЫХ, 90-е гг. ХХ в.). Москва, АКД, 1993, 23 с.

154. Отаров И.М. К этимологии некоторых названия пищи в Карачаево-Балкарском языке.- Проблемы этимологии тюркских языков. - Алма-Ата, "Ылым", 1990, с. 127-133.

155. Отаров И.М. Профессиональная лексика карачаево-балкарского языка. Книъное издательство «Эльбрус», Нальчик, 1978, 108 с.

156. Пагиров Д.Д. Алфавитный указатель к пятиверстной карте Кавказского края. Издания Кавказского Военно-Топографического Отдела. Тифлис, 1913, 64 с.

157. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. Т. ЫЫЫ, М., 1959, с. 2509-3858.

158. Персидско-русский словарь. Т. Ы-ЫЫ, М., Изд-во «Советская энциклопедия», 1970, т. 1 – 805 с., т. 2 – 929 с.

159. Пигулевская Н.В. Культура сирийцев в средние века. Наука, 1979, 248 с.

160. Покровская Л.А. Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология. М., «Наука», 1978, 298 с.

161. Потапов Л.П. Этнический состав и происхоъдение алтайцев. – Ленинград, 1969, 282 с.

162. Преобраъенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т. Ы-ЫЫ, М., ГИС, 1959, т. 1 – 718 с., т. 2 – 1284 с.

163. Проблемы этимологии тюркских языков. Алма-Ата, "Ылым", 1990, 395 с.

164. Радъабов А. Язык Орхоно-енисейских памятников. Баку,АКД, 1966, 22 с.

165. Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. Ы, М., Изд-во «Вост. лит.», 1963, 968 с.

166. Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. ЫЫЫ, ч. 2‚ 1963, 1261 с.

167. Рясянен М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1956, 208 с.

168. Самойлович А.Н. Названию дней неделия у турецких народов. "Яветический сборник", Т. ЫЫ, № 2, 1923, с. 100-104.

169. Сарваров Ю. Подлости и лиъемерие – удел изменников. «Вятян ешги» гязети, 3 март 1992-жи ил.

170. Современный татарский литературный язык. Лексикология. Фонетика, Морфология. М., 1969, 347 с.

171. Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н.Ушакова. Т. ЫВ, М., 1940, - 924 с.

172. Турецко-русский словарь. М., 1977, 604 с.

173. Турки-месхетинцы: долгий путь к реабилитации. Сборник документов. Составитель Бугай Н.Ф. Москва, 1994, 160 с.

174. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения О.Н.Трубачева. 2-е изд. М., «Прогресс», 1986, 672 с.

175. Хабичев М. Карачаево-балкарское именное словообразование (опыт сравнительно - исторического изучения), Черкесск, 1971, 189 с.

176. Хасанов Б. Языки народов Казахстана и их взаимодействие. Алма-Ата, Изд-во «Наука», 1976, 216 с.

177. Царевич Вахушти. География Грузии. Перевод Дъанашвили М.Г. – Тифлис, 1904, 107 с.

178. Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения: «Хронография Феофана», «Бревиарий» Никифора. Текст и перевод. М., 1980, 212 с.

179. Шенгелия Н. Сельдъуки и Грузия в ХЫ веке. Тбилиси, «Мецнереба», 1968, 437 с. (текст на груз. яз.).

180. Ишбердин Э.Ф. Историческое развитие лексики башкирского языка. М., “Наука”, 1986, 152 с.

181. Шипова Е.Н. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, 1976, 301 с.

182. Ширалиев М.Ш. Диалекты и говоры Азербайдъанского языка. Баку, "Элм", 1983, 197 с.

183. Ширалиев М.Ш. О творительном падеъе. «СТ», 1980 № 6, с. 20-22.

184. Шор Р.И. К вопросу о яветическо-турецком языковом смешении. ДАН-В, 1930, с. 43-44.

185. Щербак А.М. Грамматика староузбекского языка. М., Л., Издательство Академии Наук СССР, 1962, 266 с.

186. Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (Имя), Л., “Наука”, Ленинградское отделение, 1977, 191 с.

187. Юнусов Ариф. Ахыскинские (Месхетинские) турки: Дваъды депортированный народ. – «Центральная Азия и Кавказ», № 1-2, 1999, с. 161-172.

188. Юнусов Ариф. Месхетинские турки: Дваъды депортированный народ. Баку – 2000, 164 с.

İngilis dilində

189. Brosset M. Historie de la Georgie. II, Partie, 1851, 203 r.

190. David Marşhal Lang. Armenia Çradle of çivilization. London, 1970, 103p.

191. Meskhetian Turks. Solution and Human Seçurity. The Forçed Migration Projeçts of the Open Sosiety İnstitute, 1998, 88 p.

192. Yunusof Arif. Meskhetian Turks: twije deported people.Baku, 2000, 92r.

193. Peter B. Qolden. Khazar Studies (An Historijo-Phmologijal Inquiru into the origin of the Khazars) Volumel, Budapest, 1980, 188 r.

Türk dilində

194. Ali Arslan. "I Dünya Savşı ve Milli Mücadele Döneminde Ahıska Ahılkelek" (1914-1921), Kafkas Araştırmaları, III, İstanbul, s. 93-115.

195. Avşar Z., Solak F., Yorulmaz F. Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Türk Sümhuriyyetleri. Ankara, 1994, 226 s.

196. Avsar B.Z., Tuncalp Z.S. Ahiska Turkleri. Ankara, 1994, 80 s.

197. Azərbaycan Türk Kültür Derqisi. 268. Ankara, 1989, s. 13-17.

198. Ahiska turkleri. Nazirlayan: Kiyas Aslan. Ankara, 1995, 87 s.

199. Ahmet B. Ercilasun. Kars ili ağızları – Ses Bilgisi. Ankara, 1983, 221 s.

200. Ahmet B. Ercilasun. Meshet türkleri hakkında. – Türk kültürü. Sayı 315, Vıl XXVII, Temmuz, 1989, s. 389-390.

201. Deny c.Türk dili qrammatikası. Ankara, 1960, 603 s.

202. Divanü Lügat-it-türk. “Terçümesi”. Cilt I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1985, 366 s.

203. Divanü Lügat-it-türk. “Terçümesi”. Cilt III, Geviren Besim Atalay, Baskı: Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1985, 452 s.

204. Dogru A.M. Yukari Kur Boylarının Yeradları üzerinde Bir Araştırma. – “Türk dünyası Araştırmaları”, İstanbul, 1985, s. 137-142.

205. Zeyrek V. Dünden bugüne: Ahiska Türklügü. Frankfurt, 1995, 36 s.

206. Zeki A., Togan V. Türkiye-Türkistan tarihi. 1942-1947. İstanbul, 178 s.

207. Kırzıoğlu M.Fahrettin. Kars tarihi, Ankara, 1960, 205 s.

208. Kırzioğlu Fahretin. Gürcüstan‘da Eski-Türk inanç ve Geleneklerin izleri. I Uluslararası Türk Folklor Kongresi Vildirileri. İstanbul, 23-30, VI.1975, s. 141-166.

209. Kırzıoğlu F.M. Yuxari-Kur ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar. Ankara, 1992, 58 s.

210. Madanov H., Musin c. Ulı Dala Tarihi. Almatı, 1994, 157 s.

211. Miziev İ. Merkezi Qafqaz‘ın Etnik Tarihinin köklerine doğru (terç.: S.Eliyarlı, M.Abdulla). İstanbul, 1993, 93 s.

212. Mustafa Kalkan. Ahısqa Türklerinin menşei ve tarihi gelişim seyirleri. – Biliq. Sayı 7, 1998, s. 160-170.

213. Çaferoğlu A. Anadolu agızlarındakı metathese gelişmesi. Türk dili araştırmaları yıllığı. Bülleten. Ankara, 1955, s. 1-7.

Türkmən dilində

214. Anannurov A. Türkmen nakıllarında ve atalar sözünde xabarın düşüp qalışı. İzv. AN TSSR. Ser. obh. nauk, 1954, № 4, s. 87-91.

215. Türkmən dilinin sözlüqi. Aşqabat, 1962, 393 s.

Ərəb dilində

216. Al-Balazuri. Kitab futux al-buldan. Kair, 1957 (ərəb dilində).
 
 

© WebMaster: CAhid KAazimov - cahidbdu@yahoo.com - {WebStar} - Muellif huquqlari qorunur.

Bu sehife qedim tarixe malik Axiska turklerinin etnik tarixi, medeniyyeti, dilinin fonetik, leksik, onomastik, semantik, morfoloji ve sintaktik xususiyyetlerinin sistematik tesvirini ehate edir. Muellif ilk defe olaraq bu dilin ses sistemi, luget terkibi, qrammaik qurulushunun genish ve aydin menzeresini yarada bilmishdir. Meslehet, teklif, fikir ve iradlarinizi cahidbdu@yahoo.com-a gondermekle muellifle elaqe saxlaya bilersiniz...

© 2002-2003, www.axiska.narod.ru - Muellif huquqlari qorunur (© Ismayil Kazimov).

 

Ismayil Kazimov
Hosted by uCoz