Axiska (Mesxet) turklerinin dili
İXTİSARLAR

GİRİŞ

I FƏSİL. AXISQA TÜRKLƏRİNİN DİL VƏ ETNİK TARİXİNƏ BİR NƏZƏR

1.1. Axısqa türklərinin etnik tarixinə dair

1.2. Müxtəlif türk tayfalarının Axısqa toponimlərində ini’kası

1.3 Axısqa türklərinin mənşəyinə dair

1.4. Dilin keşiyində, müxtəlif dillərin əhatəsində. Dil xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə dair

II FƏSİL. FONETİKA

2.1. Fonemlər sistemi

2.1.1.Abruptiv fonemlər

2.1.2. Tayfa dilinin qalıqları

2.2. Ahəng qanunu

2.3. Fonetik hadisələr

III FƏSİL. LEKSİKA

3.1. Əsas leksik fond

3.1.1. Əkinçilik leksikası

3.1.2. Kənd təsərrüfatı və bostançılıq leksikası

3.1.3. Heyvandarlıq leksikası

3.1.4. Məişət leksikası

3.1.5. Mərasimlərlə (toy mərasimi) bağlı leksika

3.1.6. Xalq musiqi alətlərinin və oyunların adları

3.1.7. Bə'zi bəzək (taxıncaq) adlarının leksik-semantik xüsusiyyətləri

3.2. Alınma leksika

3.3. Terminoloji leksika

3.3.1. İnsanın bədən üzvlərinin adları

3.3.2. Ay, gün, həftə və astronomik adlar

3.3.3. Xalq təbabəti terminləri

3.3.4.Heyvan adları (Zooloji terminlər)

3.4. Regional tə'sirlər, kənara çıxmalar

3.5. «Dədə Qorqud» və Axısqa dil uyğunluqları

3.6. Türk və Azərbaycan ədəbi dilləri ilə ortaq olan sözlər

3.7. Dilin şivələri

3.8. Gürcü substratları

3.9. Gürcü dilində Axısqa türklərinin dilinin elementləri

3.10. Onomastik leksika

3.10.1. Antroponimlər

3.10.2. Toponimlər

3.11. Sözün semantik strukturu: əsas semantik proseslər

3.12. Frazeoloji vahidlər

IV FƏSİL. MORFOLOGİYA

4.1. Sözün morfoloji quru-luşu

4.2. Nitq hissələri

4.2.1. İsim

4.2.2. Sifət

4.2.3. Say

4.2.4. Əvəzlik

4.2.5. Fe"l

4.2.6. Fe"lin təsriflənmə-yən formaları

4.2.7. Zərf

4.2.8. Köməkçi nitq hissələri

V FƏSİL. SİNTAKSİS

5.1. Dilin sintaktik quruluşu

5.1.1. Söz birləşmələri

5.1.2. Cümlə konstruksi-yaları

5.1.3. Əlavələr

5.1.4. Cümlədə sözlərin sırası (inversiya)

5.1.5. Cüttərkibli və təktərkibli cümlələr

5.1.6. Yarımçıq və elliptik cümlələr

5.1.7. Xüsusiləşmə

5.1.8. Xitab və ara cümlələr

5.1.9. Mürəkkəb cümlə. Tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələr

NƏTİСƏ

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

 

İXTİSARLAR
4.2.4. Əvəzlik. Əvəzliklər də dilin leksik vahidlərindəndir. Əvəzlik digər nitq hissələrinin yerində işlənir, mə"naca onları əvəz edir və müəyyən funksiyaları yerinə yetirir.

Axısqa türklərinin dilində şəxs əvəzliklərinin fonetik variantları çoxdur. Bu variantların bə"ziləri həmin dilin şivələrinə məxsus olsa da, bə"ziləri türk və Azərbaycan dillərində işlənən əvəzliklərə uyğun gəlir. Məsələn: ban-ben- bən - men - mən, san - sen - sən, o, u, ü.

Axısqa türklərinin dilində 3-cü şəxsin cəmi iki variantda müşahidə olunur: I v. onnar, unnar; II v. onnux, unnux. Sonuncu variant bu əhalinin dilini digər türk dillərindən ayırır. Məsələn: Onnuği gördüzmi? Onnar nera gidiyerlar?

Aparılmış müşahidələr göstərir ki, Azərbaycana köçüb gəlmiş axısqalıların, hətta qonşu olanların danışığında birinin ban, birinin bən, birinin ben, birinin mən, birinin men, digərinin, onnar, unnar, onnux, unnux və s. işlədilməsinə rast gəlmək olur. Məsələn: Banım etmeyimi çaldı. Banım yüzümə kendilarinə qalsa baxmadilar.

Azərbaycan dilində "mənim kimi", "sənin kimi" qoşmalarla işlənən ifadələr bu dildə "bən kimi", "sen kimi" /qeyri-müəyyən yiyəlik halda/ formalarda istifadə olunur: Belə olsa, ben kimi, sen kimi, onun tək türkün həppisi gürcünün dosti oliyer /danışıq dilində/

Axısqa türklərinin dilində o və bu işarə əvəzliklərinin iştirakı ilə əmələ gələn əvəzliklər qrupu mövcuddur. Bunları iki qrupa bölmək olar: o qrupu işarə əvəzlikləri; bu qrupu işarə əvəzlikləri.

O qrupu əvəzlikləri: aşto, haşto, aho, ora, ahora, aştora. Haştoni bənə ver; Ahoni çəvür və s.

Bu qrupu əvəzlikləri: abu, habu, belə, abela, əbela, bura, abura, habura. Ötəgi sözlərimi eşitməsiniz də olur, ama habu sözümü eşidin... habu işin davası uzun ola bilür /danışıq dilində/.

İşarə əvəzlikləri hallanır.

A.aşto, haşto, aho.

Y.aştonun, haştonun, ahonun

Yn.aştona, haştona, ahona

T.aştoni, haştoni, ahoni

Yer.aştonda, haştonda, ahonda

Çıx.aştondan, haştondan, ahondan.

Müasir türk dilində olduğu kimi, Axısqa türklərinin dilində də qayıdış əvəzliyi kendi əvəzliyidir. Bu əvəzliyə Azərbaycan dilinin Qazax və Şəki dialektlərində də rast gəlmək olur. Akademik M.Şirəliyev göstərir ki, kendi əvəzliyi bu dialektlərdə hallanmır [66, s. 191]. Bundan fərqli olaraq Axısqa türklərinin dilində kendi əvəzliyi həm tərkib daxilində, həm də mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edərək hallanır. Məsələn: U kendi - kendina nə iş göriyer? Sen kendi-kendan oxi. O kendi başına gedamaz. Men kendi qıçımi kesdim və s. Bu dildə öz əvəzliyi də işlənməkdədir.

Həmin əhalinin dilində qayıdış əvəzliklərinin özümlü cəhətlərindən biri odur ki, qayıdış əvəzliyi şəxs əvəzliyi ilə əvəzlənə bilir. Məsələn: kendi-kendima, bən-bana, kendi-kendan.

Yol açilur bəxtimizə

Dönax geri yurdumuza

Səfil, işliyax biz-biza

Xeyri dəqsin xalqımıza /Səfil/.

Bu əlamətə Qax rayonunun İlisu şivəsində rast gəlirik. Həmin şivədə "öz-özümə" ifadəsi mən-mağa, "özün-özünə" ifadəsi ilə "sən-sağa" formasında işlədilir [66, s. 191].

Axısqa türklərinin dilində sual əvəzlikləri aşağıdakılardır: ne, na, yanki, hanki, hənki, niya, nera, nerə, nasıl, nətəvür, nəqılıx, qaç, navaxt və s. Kövün ortasında yığılıb kimləri nerə çağırmişlər. Nəsil oldu ki, pulatelilər birinci qaz yaxdilar? /danışıq dilindən/.

 
 

© WebMaster: CAhid KAazimov - cahidbdu@yahoo.com - {WebStar} - Muellif huquqlari qorunur.

Bu sehife qedim tarixe malik Axiska turklerinin etnik tarixi, medeniyyeti, dilinin fonetik, leksik, onomastik, semantik, morfoloji ve sintaktik xususiyyetlerinin sistematik tesvirini ehate edir. Muellif ilk defe olaraq bu dilin ses sistemi, luget terkibi, qrammaik qurulushunun genish ve aydin menzeresini yarada bilmishdir. Meslehet, teklif, fikir ve iradlarinizi cahidbdu@yahoo.com-a gondermekle muellifle elaqe saxlaya bilersiniz...

© 2002-2003, www.axiska.narod.ru - Muellif huquqlari qorunur (© Ismayil Kazimov).

 

Ismayil Kazimov
Hosted by uCoz